เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร

31 พ.ค. 2022 15:37:18 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาพิน 40