ปรับปรุงล่าสุด 2 ก.พ. 2022 08:37:27 405

การบริการขั้นพื้นฐาน

 

1. การคมนาคม

          - ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2050 (ตระการฯ - อุบลฯ)  1  สาย เป็นถนนลาดยางสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอตระการพืชผล จากเส้นทางสายตระการพืชผล ถึง ศรีเมืองใหม่ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน อีก 3 กิโลเมตร

          - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่บางหมู่บ้านยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ำ การคมนาคมในฤดูฝนจึงเกิดน้ำท่วมขัง และเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ใกล้กับห้วยถ้ำแข้ ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก

2. การโทรคมนาคม

           - โทรศัพท์สาธารณะมีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน

3. การไฟฟ้า

           - จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า เต็มทั้ง  11  หมู่บ้าน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

           - ลำน้ำ, ลำห้วย, บึง, หนอง และ อื่นๆ ได้แก่
                 1) ห้วยถ้ำแข้  หมู่ 1, 5, 6, 7, 10
                 2) ร่องขวาง  หมู่ 2
                 3) หนองใหญ่ (กุดฟ้า)  หมู่ 1
                 4) หนองบก  หมู่ 1
                 5) ร่องคำ  หมู่ 4
                 6) สระแดง  หมู่ 5
                 7) ร่องผักหวาน  หมู่ 5, 8
                 8) หนองฮัง  หมู่ 7
                 9) ร่องนาคำ  หมู่ 8
               10) หนองหว้า  หมู่ 10
               11) ห้วยน้ำเสียว  หมู่ 1, 2, 9, 10
               12) ห้วยคำพี่เขย  หมู่ 3, 4 และ 5
               13) หนองแดง  หมู่ 1
               14) ร่องนาดี  หมู่ 4
               15) หนองคำ  หมู่ 4
               16) สระใหญ่  หมู่ 5
               17) ห้วยโหมน  หมู่ 6
               18) สระหลวง  หมู่ 7
               19) หนองบก  หมู่ 9
               20) หนองยาว  หมู่ 10

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                 1) ฝาย  จำนวน  6  แห่ง  
                 2) บ่อน้ำตื้น  จำนวน  80  แห่ง
                 3) บ่อโยก  จำนวน  10  แห่ง
                 4) ถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  11  แห่ง
                 5) โอ่งเก็บน้ำฝน  จำนวน  2,400  ใบ
                 6) ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  จำนวน  8  แห่ง แยกเป็น
                 7) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  จำนวน  1  แห่ง คือ หมู่ 1 บ้านนาพิน
                 8) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จำนวน  2  แห่ง คือ หมู่ 3 บ้านดอนจิก และ หมู่ 5 บ้านเสาธงน้อย
                 9) ระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก  จำนวน  6  แห่ง คือ หมู่ 1 บ้านนาพิน, หมู่ 2 บ้านนาพิน, หมู่ 7 บ้านดอนฮาง, หมู่ 8 บ้านป่าขี, หมู่ 9 บ้านโนนฮาง และหมู่ 10 บ้านดอนใต้

 

6. การสาธารณสุข
                - สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
                - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %
                - การรักษาพยาบาล แยกตามจำนวนผู้มีสิทธิบัตร ดังนี้
                       1) บัตรข้าราชการ  จำนวน  139  คน
                       2) UC (บัตรทองไม่มี ท.)  จำนวน  2,473  คน
                       3) บัตรประกันสังคม  จำนวน  515  คน
                       4) สปร. (บัตรทองมี ท.)  จำนวน  2,657  คน


7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน  1  แห่ง