องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
045-429622
E-Mail:admin@napin.go.th
นางสุพัตรา สุวะจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โทร. 061-1239132
นางทองเยื้อน พิมพ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โทร. 087-2585556
นายสุรเดช ลานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โทร. 090-8277080
นายนฤมิตร มังครุดร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โทร. 086-2624588
นางสาวพิมพ์ธณิชา สอระพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน โทร. 080-4714916

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE