ระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและบุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
10 พ.ย. 2022 09:05:00 การจัดการองค์ความรู้ KM อบต.นาพิน 286
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภททั่วไป