ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.พ. 2022 09:13:50 1,551


ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน (สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอตระการพืชผล  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัด 45 กิโลเมตร

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ตร.กม./ประมาณ 58,150 ไร่

ภูมิประเทศ
   สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนบางส่วน มีที่สาธารณะประโยชน์เป็นบางส่วน

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก   
ทิศตะวันตก
 ติดต่อกับ 
   ติดต่อกับ   
   ติดต่อกับ   
 ติดต่อกับ 
ตำบลคำเจริญ, กระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลเซเป็ด, สะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลโคกจาน, กุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลตระการ, เซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี