ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.พ. 2022 05:25:08 434


เขตการปกครองและประชากร

 

จำนวนหมู่บ้าน
   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่

-  หมู่ที่ 1 บ้านนาพิน -  หมู่ที่ 7 บ้านดอนฮาง
-  หมู่ที่ 2 บ้านนาพิน -  หมู่ที่ 8 บ้านป่าขี
-  หมู่ที่ 3 บ้านดอนจิก -  หมู่ที่ 9 บ้านโนนฮาง
-  หมู่ที่ 4 บ้านดอนเค็ง -  หมู่ที่ 10 บ้านดอนใต้
-  หมู่ที่ 5 บ้านเสาธงน้อย -  หมู่ที่ 11 บ้านโนนสำราญ
-  หมู่ที่ 6 บ้านโหมน  

                                         
ประชากร (ที่อาศัยอยู่จริง)
   - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,819  คน แยกเป็น ชาย  2,901  คน หญิง  2,918  คน ความหนาแน่นเฉลี่ย  116  คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน)
หมู่ที่ 1  บ้านนาพิน 140 338 343 681
หมู่ที่ 2  บ้านนาพิน 129 310 311 621
หมู่ที่ 3 บ้านดอนจิก 190 458 439 897
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเค็ง 108 181 194 375
หมู่ที่ 5  บ้านเสาธงน้อย 134 338 317 655
หมู่ที่ 6  บ้านโหมน  81 190 203 393
หมู่ที่ 7  บ้านดอนฮาง 85 200 218 418
หมู่ที่ 8  บ้านป่าขี 92 246 241 487
หมู่ที่ 9  บ้านโนนฮาง 76 194 193 387
หมู่ที่ 10   บ้านดอนใต้ 108 287 295 582
หมู่ที่ 11  บ้านโนนสำราญ 57 159 164 232
รวม     1,200 2,901 2,918 5,819

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
   - ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทำนาปี และนาปรัง ได้ปีละ 2 ครั้ง มีอาชีพรอง คือ การรับจ้าง, การผลิตเกลือสินเธาว์, การปลูกพืชผักสวนครัว, ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
   - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ปั๊มหลอด)  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงสี  รวมทั้งหมด  31  แห่ง 
     • ขนาดใหญ่ (โรงสีข้าวทองพืชผล)  จำนวน  1  แห่ง
     • ขนาดเล็ก  จำนวน  30  แห่ง 
   - ร้านค้าในตำบล (ที่เสียภาษี)  จำนวน  35  แห่ง