องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดเผาซังตอข้าว
 • รายงานผลการปฏิบัติงานติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อบริการผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
 • รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565
 • รายงานผลกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
 • การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
 • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
 • เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
 • สื่อประชาสัมพันธ์รณรงคให้ความรู้ป้องกันการคลอดก่อนกําหนด
 • -

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                      
                       ข่าวสาร อบต.นาพิน
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP