ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.พ. 2022 09:19:59 507

ข้อมูลด้านการศึกษาและสถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา                       จำนวน  3  แห่ง
   - โรงเรียนอาชีวศึกษา                         จำนวน  -  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน  11  แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           จำนวน   2  แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด / สำนักสงฆ์ ได้แก่
     1) วัดพาราณสี                             หมู่ 2 และ หมู่ 10
     2) วัดคัมภีราวาส                           หมู่ 1
     3) วัดสว่างอารมณ์                        หมู่ 3
     4) วัดสระเกษ                               หมู่ 4
     5) วัดธชาวาส                               หมู่ 5
     6) วัดโพธาราม                             หมู่ 6
     7) วัดราษฎร์อำนวย                      หมู่ 7
     8) วัดสว่างบูรพา                           หมู่ 8
     9) วัดโนนฮาง                               หมู่ 9
   10) วัดบ้านโนนสำราญ                   หมู่ 11