การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
20 พ.ค. 2022 12:56:40 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาพิน 180
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต...