รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ห้วงระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

4 เม.ย. 2022 10:40:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.นาพิน 157