รับโอน (ย้าย) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันและเป็นผู้ดำนงตำแหน่งประเภทระดับ ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง

23 มิ.ย. 2022 12:39:55 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.นาพิน 216