ระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและบุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

10 พ.ย. 2022 09:05:00 การจัดการองค์ความรู้ KM อบต.นาพิน 136