การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดจุดเสี่ยง ภายในตำบลนาพิน

18 ก.พ. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 17