รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

8 ก.พ. 2021 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาพิน 270