มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 พ.ค. 2022 12:02:43 การส่งเสริมความโปร่งใส อบต.นาพิน 325