พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่1เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ หมู่ที่1

7 ก.พ. 2017 10:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพิน 202