พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่ 5 เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ หมู่ที่ 5

7 ก.พ. 2017 10:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาพิน 263