พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1 เม.ย. 2022 09:38:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.นาพิน 291