นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2565

2 มี.ค. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาพิน 245