การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

29 มิ.ย. 2022 13:25:40 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาพิน 142