Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายวรพงษ์ บุญสร้าง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
นายสายัญ เครื่องจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุพัตรา นามวงษา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
นางจีรัชวรรณ กองรัมย์
ครู
Responsive image
นายธงชัย ใหลหลั่ง
ครู
Responsive image
นางดอกรัก บุญกล้า
ครู
Responsive image
นางสาวอนัญพร อ่อนเยีย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาววัชรา สมสุข
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจินตนา ศรีสม
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสุดใจ สีสม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุธาทิพย์ บุญคุณ
ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-45 429622  อีเมล์ : admin@napin.go.th
https://www.facebook.com/aorbotor.napin

www.napin.go.th