Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายวรพงษ์ บุญสร้าง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
นายสายัญ เครื่องจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุพัตรา นามวงษา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
นางจีรัชวรรณ กองรัมย์
หัวหน้าศูนย์ผู้ดูแลเด็กวัดพาราณสี
Responsive image
นางทองเยื่อน พิมพ์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางดอกรัก บุญกล้า
ครูผูดูแลเด็ก
Responsive image
นางวัชรา สมสุข
ผู้ดูแลเด็กวัดพาราณสี
Responsive image
นางสุดใจ สีสม
ผู้ดูแลเด็กวัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางสุธาทิพย์ บุญคุณ
ผู้ดูแลเด็กวัดสว่างอารมณ์
Responsive image
นางสาวอนัญพร อ่อนเยีย
ผู้ดูแลเด็กวัดพาราณสี
Responsive image
นางไพจิต ภามี
ผู้ดูแลเด็กวัดราษฎร์อำนวย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th