Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายนฤมิตร มังครุดร
ปลัด อบต.นาพิน
Responsive image
Responsive image
นางสาวพิมพ์ธณิชา สอระพิมพ์
รองปลัด อบต.นาพิน
Responsive image
Responsive image
นางสาวธิดารัตน์ เสพสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางศิริกร แก้วปัญญา
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางจุฬาลักษ์ วิลามาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวอพันศร ศิวิไล
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
จ.ส.อ.พิทักษ์ จำปานาค
เจ้าพนักงานสาธารณะสุข
Responsive image
นางสาวอัมรินทร์ แสงโสดา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายมนูญ พึ่งภพ
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายชัยพงษ์ วงศ์กลม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววิสาข์ ทาวะรมย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายจีระศักดิ์ จินา
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางสาวศศมน เรืองแสน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th