Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบุญชู จินา
ประธานสภา อบต.นาพิน
Responsive image
Responsive image
นายวิโรจน์ ศิริบุญมา
รองประธานสภา อบต.นาพิน
Responsive image
นายนฤมิตร มังครุดร
เลขานุการสภา อบต.นาพิน
Responsive image
นายเริงชัย อ่อนเยีย
สมาชิก อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายสมภาร พิมพ์ทอง
สมาชิก อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายสุรเดช ลานนท์
สมาชิก อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายประวิทย์ มารุตะพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ 3
Responsive image
นางจุไลพร อมรวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายอีด จารุตัน
สมาชิก อบต. หมู่ 5
Responsive image
นางอริสากัญญา บรรพตาธิ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสำรอง โคตวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 6
Responsive image
นางพรพรรณ บัวโรย
สมาชิก อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายอุทัย แถมวัน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
Responsive image
นางทัศนีย์ สีเหลืองอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายแสงเดือน อำลา
สมาชิก อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายนพพร เหล็กกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ 9
Responsive image
นางสาวอารมณ์ จันสุตะ
สมาชิก อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายนิยม เครื่องจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายอัมพร บุตรวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายมงคล พันพิลา
สมาชิก อบต. หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
นางสาวจันทร์ทอง งามพักตร์
สมาชิก อบต. หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th