กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำฯ จังหวัดน่านปีที
เพราะน้ำคือทรัพยากรทางธรรมชาติที่ หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก ด้วยเหตุนี้ การประปานครหลวง
เนบิวลาดาวเคราะห์ในกระจุกดาวทรงกลม
กระจุกดาวทรงกลม (Globular Cluster– GC) คือดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันได้ด้วยแรงโน้มถ่วง ส่วน
การบินไทยบินญี่ปุ่นตามปกติ-ไม่มีผู้
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เร่งขนส่งผู้โดยสารเดินทางไปญี่ปุ่น อย่างปลอดภัยและไม่มี