Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
   1. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
   4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
   2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
   3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
   4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
   2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
   3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
   2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
   3. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
   5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
   2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
   3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
   2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
   3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   2. จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
   3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
   2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
   3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
   4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
   2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
   3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)
   4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย

   เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
   ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจ กำหนดและดำเนินงาน หรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
   1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
   2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
   3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
   4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
   5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุข
   6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
   2. ปัญหายาเสพติดไม่มี และ ชุมชนเข้มแข็ง
   3. มารดาและทารกได้รับการดูแล
   4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง
   5. จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า


องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-45 429622  อีเมล์ : admin@napin.go.th
https://www.facebook.com/aorbotor.napin

www.napin.go.th