Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
   1. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
   4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
   2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
   3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
   4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
   2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
   3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
   2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
   3. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
   5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
   2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
   3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
   2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
   3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   2. จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
   3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
   2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
   3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
   4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
   2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
   3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)
   4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย

   เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
   ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจ กำหนดและดำเนินงาน หรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
   1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
   2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
   3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
   4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
   5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุข
   6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด
   1. จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
   2. ปัญหายาเสพติดไม่มี และ ชุมชนเข้มแข็ง
   3. มารดาและทารกได้รับการดูแล
   4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง
   5. จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า


องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th