Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
   - ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2050 (ตระการฯ - อุบลฯ)  1  สาย เป็นถนนลาดยางสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอตระการพืชผล จากเส้นทางสายตระการพืชผล ถึง ศรีเมืองใหม่ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน อีก 3 กิโลเมตร
   - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่บางหมู่บ้านยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ำ การคมนาคมในฤดูฝนจึงเกิดน้ำท่วมขัง และเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ใกล้กับห้วยถ้ำแข้ ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก

การโทรคมนาคม
   - โทรศัพท์สาธารณะมีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน

การไฟฟ้า
   - จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า เต็มทั้ง  11  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   -  ลำน้ำ, ลำห้วย, บึง, หนอง และ อื่นๆ ได้แก่
     1) ห้วยถ้ำแข้  หมู่ 1, 5, 6, 7, 10
     2) ร่องขวาง  หมู่ 2
     3) หนองใหญ่ (กุดฟ้า)  หมู่ 1
     4) หนองบก  หมู่ 1
     5) ร่องคำ  หมู่ 4
     6) สระแดง  หมู่ 5
     7) ร่องผักหวาน  หมู่ 5, 8
     8) หนองฮัง  หมู่ 7
     9) ร่องนาคำ  หมู่ 8
   10) หนองหว้า  หมู่ 10
   11) ห้วยน้ำเสียว  หมู่ 1, 2, 9, 10
   12) ห้วยคำพี่เขย  หมู่ 3, 4 และ 5
   13) หนองแดง  หมู่ 1
   14) ร่องนาดี  หมู่ 4
   15) หนองคำ  หมู่ 4
   16) สระใหญ่  หมู่ 5
   17) ห้วยโหมน  หมู่ 6
   18) สระหลวง  หมู่ 7
   19) หนองบก  หมู่ 9
   20) หนองยาว  หมู่ 10

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  จำนวน  6  แห่ง  
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  80  แห่ง
   - บ่อโยก  จำนวน  10  แห่ง
   - ถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  11  แห่ง
   - โอ่งเก็บน้ำฝน  จำนวน  2,400  ใบ
   - ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  จำนวน  8  แห่ง แยกเป็น
     • ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  จำนวน  1  แห่ง คือ หมู่ 1 บ้านนาพิน
     • ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จำนวน  2  แห่ง คือ หมู่ 3 บ้านดอนจิก และ หมู่ 5 บ้านเสาธงน้อย
     • ระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก  จำนวน  6  แห่ง คือ หมู่ 1 บ้านนาพิน, หมู่ 2 บ้านนาพิน, หมู่ 7 บ้านดอนฮาง, หมู่ 8 บ้านป่าขี, หมู่ 9 บ้านโนนฮาง และหมู่ 10 บ้านดอนใต้


องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th