Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
   - โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  11  แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด / สำนักสงฆ์ ได้แก่
     1) วัดพาราณสี  หมู่ 2 และ หมู่ 10
     2) วัดคัมภีราวาส  หมู่ 1
     3) วัดสว่างอารมณ์  หมู่ 3
     4) วัดสระเกษ  หมู่ 4
     5) วัดธชาวาส  หมู่ 5
     6) วัดโพธาราม  หมู่ 6
     7) วัดราษฎร์อำนวย  หมู่ 7
     8) วัดสว่างบูรพา  หมู่ 8
     9) วัดโนนฮาง  หมู่ 9
   10) วัดบ้านโนนสำราญ  หมู่ 11

การสาธารณสุข
   - สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %
   - การรักษาพยาบาล แยกตามจำนวนผู้มีสิทธิบัตร ดังนี้
     1) บัตรข้าราชการ  จำนวน  139  คน
     2) UC (บัตรทองไม่มี ท.)  จำนวน  2,473  คน
     3) บัตรประกันสังคม  จำนวน  515  คน
     4) สปร. (บัตรทองมี ท.)  จำนวน  2,657  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน  1  แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-45 429622  อีเมล์ : admin@napin.go.th
https://www.facebook.com/aorbotor.napin

www.napin.go.th