Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (14 พ.ย. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (14 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (19 ก.ย. 2562)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (19 ก.ย. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน (19 ก.ย. 2562)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (06 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี ... (23 พ.ค. 2562)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (03 พ.ค. 2562)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) (09 เม.ย. 2562)
สถิติผู้เสียภาษีประจำปี 2562 (09 เม.ย. 2562)
ประกาศคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (09 เม.ย. 2562)
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ (09 เม.ย. 2562)
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (09 เม.ย. 2562)
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน (09 เม.ย. 2562)
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (09 เม.ย. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชำาร (09 เม.ย. 2562)
ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและบริเวณเขตที่รับผิดชอบ (09 เม.ย. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง (09 เม.ย. 2562)
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (05 เม.ย. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้า... (01 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
พิจารณาราคากลางโครงการวางท่อระบายน้า (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่9บ้าน (07 ก.พ. 2560)  
พิจารณาราคากลางโครงการวางท่อระบายน้า (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่7บ้าน ต.นาพิน (07 ก.พ. 2560)  
พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมลาดยางทับด้วยคสล,(ภายในในหมู่บ้าน) หมู่ที่1และ2 บ้า... (07 ก.พ. 2560)  
พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.โดยปูทับASPHALTIC CONCRETE(ภายในหมู่บ้าน) หม... (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคสล,(สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 (07 ก.พ. 2560)
โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรังข้างละ1.00 ม.(สายไปป่าช้า) หมู่ที่3 (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายดอนเจ้าปู่) หมู่ที่6 บ้านโหมน (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่ 5 เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ ... (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงผนังกันน้าหมู่ที่1เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ หม... (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่5 บ้านเสาธงน้อย (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน(สายประปา) หมู่ที่ 1 บ้านนาพิน (07 ก.พ. 2560)
พิจารณากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,(สายบ้านพ่อใหญ่หลอนเชื่อมวัด) หมู่ที่ 11 บ้านโ... (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่6 บ้านโหมน (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล,(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านดอนเค็ง (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล,(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านโนนสารา... (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลางโครงการ ผนังกั้นน้้าคสล. (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการ ผนังกั้นน้้าคสล. (07 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการขุดลอกหนองยาว หมู่ที่ 10 บ.ดอนใต้ (06 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล,(สายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านนาพิน (06 ก.พ. 2560)
พิจารณาราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้า (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่7บ้าน ต.นาพิน (06 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
หมู่ 1 บ้านนาพิน ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4523-6099  โทรสาร : 0-4523-6027  อีเมล์ : admin@napin.go.th

www.napin.go.th